Leighton House Museum W14 20 – 150 n/a 10 – 60 n/a 30 – 100 n/a n/a n/a n/a 20 – 150 Lincoln’s Inn WC2A 50 – 500 30 – 130 30 – 250 75 – 250 10 – 300 n/a n/a n/a n/a 75 – 250 Coca-Cola London Eye SE1 2 – 400 50 – 150 8 – 150 n/a 3 – 150 n/a n/a n/a 3 – 150 3 – 150 London Museum of Water & Steam TW8 10 – 150 10 – 100 10 – 100 10 – 150 10 – 150 n/a 10 – 100 n/a n/a 10 – 150 London Transport Museum WC2E 0 – 500 0 – 121 0 – 180 0 – 100 0 – 121 15m2 n/a n/a n/a 0 – 500 WWT London Wetland Centre SW13 20 – 180 40 – 110 40 – 110 40 – 110 5 – 150 60m2 2 – 120 n/a 4 – 110 4 – 180 ZSL London Zoo NW1 20 – 700 20 – 260 20 – 260 20 – 220 20 – 300 400m2 20 – 700 400 – 500 65 – 300 20 – 300 Lord’s Cricket Ground NW8 30 – 900 30 – 600 30 – 600 100 – 200 10 – 600 536m2 50 – 350 n/a 10 – 300 100 – 200 LSO St Luke’s EC1V 75 – 450 0 – 220 0 – 220 0 – 200 0 – 414 400m2 n/a n/a n/a 0 – 200 Madame Tussauds NW1 50 – 1000 n/a 50 – 380 50 – 350 n/a n/a n/a n/a n/a 50 – 1000 Middle Temple EC4 10 – 500 2 – 70 10 – 285 50 – 225 1 – 320 331m2 10 – 750 50 – 500 20 – 100 20 – 285 Museum of Brands W11 10 – 250 4 – 70 10 – 80 10 – 80 5 – 100 n/a 5 – 70 n/a n/a 10 – 60 Museum of London EC2Y 10 – 1000 2 – 100 2 – 400 10 – 400 2 – 230 n/a 2 – 200 Yes 10 – 350 10 – 400 Museum of London Docklands E14 0 – 600 10 – 240 10 – 240 10 – 240 10 – 273 n/a 10 – 150 Yes 10 – 240 10 – 240 Museum of the Order of St John EC1M 10 – 200 10 – 200 10 – 200 10 – 110 10 – 200 n/a 10 – 150 50 – 150 10 – 120 10 – 200 National Gallery WC2N 0 – 1200 0 – 108 0 – 310 0 – 310 0 – 328 n/a 0 – 600 n/a n/a 0 – 1200 National Theatre SE1 20 – 150 20 – 80 20 – 80 20 – 80 20 – 100 n/a 10 – 150 n/a 20 – 100 20 – 100 Natural History Museum SW7 0 – 2500 n/a 0 – 800 0 – 600 0 – 200 n/a 0 – 350 n/a n/a 0 – 600 Old Royal Naval College SE9 10 – 400 10 – 400 10 – 400 10 – 300 10 – 200 480m2 10 – 2000 200 – 2000 10 – 300 10 – 300 The Royal Academy of Arts W1 1 – 800 1 – 60 1 – 250 n/a 1 – 115 n/a n/a n/a n/a n/a Royal Air Force Museum NW9 20 – 800 10 – 100 10 – 360 80 – 360 50 – 250 480m2 50 – 1000 50 – 700 n/a 80 – 360 Royal Albert Hall SW7 0 – 500 0 – 130 0 – 250 n/a 0 – 200 675m2 n/a n/a n/a n/a Royal College of Physicians NW1 10 – 300 10 – 300 10 – 300 n/a n/a n/a n/a n/a 5 – 220 5 – 220 Royal Geographical Society SW7 50 – 500 20 – 450 20 – 150 20 – 100 10 – 450 n/a 10 – 600 10 – 600 0 – 100 50 – 150 Royal Horticultural Halls SW1 0 – 650 0 – 480 0 – 480 0 – 350 0 – 480 875m2 n/a n/a 0 – 480 0 – 480 The Royal Hospital Chelsea SW3 0 – 400 0 – 100 0 – 270 0 – 180 0 – 150 220m2 0 – 400 0 – 400 0 – 400 0 – 400 Royal Institute of British Architects W1 20 – 500 5 – 250 10 – 250 50 – 200 2 – 400 321m2 2 – 150 10 – 70 50 – 400 20 – 500 Royal Institution of Great Britain W1 0 – 300 0 – 300 0 – 80 0 – 80 0 – 400 151m2 n/a n/a 0 – 400 0 – 250 Royal Museums Greenwich SE10 10 – 1000 10 – 120 10 – 580 10 – 500 10 – 120 1105m2 10 – 1500 10 – 1500 10 – 120 10 – 500 ✑✒✓✔✕✖✗✘✙✐✍✝❑◗❅❒▼❙◆❉❏❐✻✽❁▲❄❆❇❈❊❋●✛’✼❀❚❘❃❖❂■❍✌✎✏ ✁✠£✄☎✾✆☛()✿☞✱✷✥✲✴✹✵✩✯✰{}✡✳✤✦✧★✪✫✬✚✂❜❞✺✸✣✶✶✢✮✭✜✞✟ ¡€✃¢∞§¶•ªº–≠œ∑´®†¥¨✾øπ“‘åß∂ƒ©˙∆˚¬…æ«❀Ω≈ç√∫❞µ≤≥÷ ❀✑Œ„‰ÂÊÁËÈØÈ∏”’ÅÍÎÏÌÓÔÒÚÆ»ŸÛÙÇ◊ıˆ˜¯˘¿ ✑✒✓✔✕✖✗✘✙✐✍✝❑◗❅❒▼❙◆❉❏❐✻✽❁▲❄❆❇❈❊❋●✛’✼❀❚❘❃❖❂■❍✌✎✏ ✁✠£✄☎✾✆☛()✿☞✱✷✥✲✴✹✵✩✯✰{}✡✳✤✦✧★✪✫✬✚✂❜❞✺✸✣✶✶✢✮✭✜✞✟ ¡€✃¢∞§¶•ªº–≠œ∑´®†¥¨✾øπ“‘åß∂ƒ©˙∆˚¬…æ«❀Ω≈ç√∫❞µ≤≥÷ ❀✑Œ„‰ÂÊÁËÈØÈ∏”’ÅÍÎÏÌÓÔÒÚÆ»ŸÛÙÇ◊ıˆ˜¯˘¿ ✑✒✓✔✕✖✗✘✙✐✍✝❑◗❅❒▼❙◆❉❏❐✻✽❁▲❄❆❇❈❊❋●✛’✼❀❚❘❃❖❂■❍✌✎✏ ✁✠£✄☎✾✆☛()✿☞✱✷✥✲✴✹✵✩✯✰{}✡✳✤✦✧★✪✫✬✚✂❜❞✺✸✣✶✶✢✮✭✜✞✟ ¡€✃¢∞§¶•ªº–≠œ∑´®†¥¨✾øπ“‘åß∂ƒ©˙∆˚¬…æ«❀Ω≈ç√∫❞µ≤≥÷ ❀✑Œ„‰ÂÊÁËÈØÈ∏”’ÅÍÎÏÌÓÔÒÚÆ»ŸÛÙÇ◊ıˆ˜¯˘¿ ✑✒✓✔✕✖✗✘✙✐✍✝❑◗❅❒▼❙◆❉❏❐✻✽❁▲❄❆❇❈❊❋●✛’✼❀❚❘❃❖❂■❍✌✎✏ ✁✠£✄☎✾✆☛()✿☞✱✷✥✲✴✹✵✩✯✰{}✡✳✤✦✧★✪✫✬✚✂❜❞✺✸✣✶✶✢✮✭✜✞✟ ¡€✃¢∞§¶•ªº–≠œ∑´®†¥¨✾øπ“‘åß∂ƒ©˙∆˚¬…æ«❀Ω≈ç√∫❞µ≤≥÷ ❀✑Œ„‰ÂÊÁËÈØÈ∏”’ÅÍÎÏÌÓÔÒÚÆ»ŸÛÙÇ◊ıˆ˜¯˘¿ ✑✒✓✔✕✖✗✘✙✐✍✝❑◗❅❒▼❙◆❉❏❐✻✽❁▲❄❆❇❈❊❋●✛’✼❀❚❘❃❖❂■❍✌✎✏ ✁✠£✄☎✾✆☛()✿☞✱✷✥✲✴✹✵✩✯✰{}✡✳✤✦✧★✪✫✬✚✂❜❞✺✸✣✶✶✢✮✭✜✞✟ ¡€✃¢∞§¶•ªº–≠œ∑´®†¥¨✾øπ“‘åß∂ƒ©˙∆˚¬…æ«❀Ω≈ç√∫❞µ≤≥÷ ❀✑Œ„‰ÂÊÁËÈØÈ∏”’ÅÍÎÏÌÓÔÒÚÆ»ŸÛÙÇ◊ıˆ˜¯˘¿ ✑✒✓✔✕✖✗✘✙✐✍✝❑◗❅❒▼❙◆❉❏❐✻✽❁▲❄❆❇❈❊❋●✛’✼❀❚❘❃❖❂■❍✌✎✏ ✁✠£✄☎✾✆☛()✿☞✱✷✥✲✴✹✵✩✯✰{}✡✳✤✦✧★✪✫✬✚✂❜❞✺✸✣✶✶✢✮✭✜✞✟ ¡€✃¢∞§¶•ªº–≠œ∑´®†¥¨✾øπ“‘åß∂ƒ©˙∆˚¬…æ«❀Ω≈ç√∫❞µ≤≥÷ ❀✑Œ„‰ÂÊÁËÈØÈ∏”’ÅÍÎÏÌÓÔÒÚÆ»ŸÛÙÇ◊ıˆ˜¯˘¿ ✑✒✓✔✕✖✗✘✙✐✍✝❑◗❅❒▼❙◆❉❏❐✻✽❁▲❄❆❇❈❊❋●✛’✼❀❚❘❃❖❂■❍✌✎✏ ✁✠£✄☎✾✆☛()✿☞✱✷✥✲✴✹✵✩✯✰{}✡✳✤✦✧★✪✫✬✚✂❜❞✺✸✣✶✶✢✮✭✜✞✟ ¡€✃¢∞§¶•ªº–≠œ∑´®†¥¨✾øπ“‘åß∂ƒ©˙∆˚¬…æ«❀Ω≈ç√∫❞µ≤≥÷ ❀✑Œ„‰ÂÊÁËÈØÈ∏”’ÅÍÎÏÌÓÔÒÚÆ»ŸÛÙÇ◊ıˆ˜¯˘¿ ✑✒✓✔✕✖✗✘✙✐✍✝❑◗❅❒▼❙◆❉❏❐✻✽❁▲❄❆❇❈❊❋●✛’✼❀❚❘❃❖❂■❍✌✎✏ ✁✠£✄☎✾✆☛()✿☞✱✷✥✲✴✹✵✩✯✰{}✡✳✤✦✧★✪✫✬✚✂❜❞✺✸✣✶✶✢✮✭✜✞✟ ¡€✃¢∞§¶•ªº–≠œ∑´®†¥¨✾øπ“‘åß∂ƒ©˙∆˚¬…æ«❀Ω≈ç√∫❞µ≤≥÷ ❀✑Œ„‰ÂÊÁËÈØÈ∏”’ÅÍÎÏÌÓÔÒÚÆ»ŸÛÙÇ◊ıˆ˜¯˘¿ ✑✒✓✔✕✖✗✘✙✐✍✝❑◗❅❒▼❙◆❉❏❐✻✽❁▲❄❆❇❈❊❋●✛’✼❀❚❘❃❖❂■❍✌✎✏ ✁✠£✄☎✾✆☛()✿☞✱✷✥✲✴✹✵✩✯✰{}✡✳✤✦✧★✪✫✬✚✂❜❞✺✸✣✶✶✢✮✭✜✞✟ ¡€✃¢∞§¶•ªº–≠œ∑´®†¥¨✾øπ“‘åß∂ƒ©˙∆˚¬…æ«❀Ω≈ç√∫❞µ≤≥÷ ❀✑Œ„‰ÂÊÁËÈØÈ∏”’ÅÍÎÏÌÓÔÒÚÆ»ŸÛÙÇ◊ıˆ˜¯˘¿ ✑✒✓✔✕✖✗✘✙✐✍✝❑◗❅❒▼❙◆❉❏❐✻✽❁▲❄❆❇❈❊❋●✛’✼❀❚❘❃❖❂■❍✌✎✏ ✁✠£✄☎✾✆☛()✿☞✱✷✥✲✴✹✵✩✯✰{}✡✳✤✦✧★✪✫✬✚✂❜❞✺✸✣✶✶✢✮✭✜✞✟ ¡€✃¢∞§¶•ªº–≠œ∑´®†¥¨✾øπ“‘åß∂ƒ©˙∆˚¬…æ«❀Ω≈ç√∫❞µ≤≥÷ ❀✑Œ„‰ÂÊÁËÈØÈ∏”’ÅÍÎÏÌÓÔÒÚÆ»ŸÛÙÇ◊ıˆ˜¯˘¿ ✽❁▲❄❆❇❈❊❋●✛’✼❀❚❘❃❖❂■❍✌✎✏ {}✡✳✤✦✧★✪✫✬✚✂❜❞✺✸✣✶✶✢✮✭✜✞✟ ❞µ≤≥÷ uniquevenuesoflondon.co.uk | 25